100% Laagste Prijsgarantie Gratis Transport Boven 2.000 Binnen 5 Werkdagen Geleverd
Hulp nodig? 085 - 401 23 60
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur
SPECIALE ACTIE: Tot en met vrijdag 17:00 uur GRATIS LEVERING voor alle orders boven de €1.500!

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Brok Bouwmaterialen ten aanzien van deze website (bouwmaterialenkopen.com) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Brok Bouwmaterialen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brok Bouwmaterialen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Disclaimer Brok Bouwmaterialen

Ondanks de constante zorg en aandacht die Brok Bouwmaterialen aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Brok Bouwmaterialen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Brok Bouwmaterialen, welke geen eigendom zijn van Brok Bouwmaterialen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Brok Bouwmaterialen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Brok Bouwmaterialen.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een vervanger van een consult door een bouwkundige of klusjesman. De informatie op deze website is bedoeld om je op weg te helpen. Wij als Brok Bouwmaterialen weten echter jouw situatie niet, waardoor iemand die dicht bij je staat gerichter advies kan geven. Neem bij twijfel altijd contact op met jouw bouwkundige of klusjesman.

Verbeteringen en suggesties

Brok Bouwmaterialen stelt het zeer op prijs indien je taalfouten of onjuistheden wilt melden.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Brok Bouwmaterialen naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Brok Bouwmaterialen vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.

Disclaimer Billink

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Brok Bouwmaterialen in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

  • a) risicoanalyses
  • b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden
  • c) Benaderen van consumenten voor (direct) marketingdoeleinden”

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Jouw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.